Kotva
Úřední deska
Upravené informace pro rodiče žáků prvního stupně a dětí přípravné třídy
20.5.2020

viz příloha  (Velikost: 14.89 kB)
Čestné prohlášení (Velikost: 755.09 kB)

 

PŘIJATÍ ŽÁCI DO 1. TŘÍDY ve školním roce 2020/2021
11.5.2020

Seznam přijatých žáků podle přidělených registračních čísel:

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;

21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40;

41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60;

61; 62; 63; 64; 65

O přijetí Vašeho dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale můžete požádat o jeho vydání.
Rozhodnutí bude připraveno k vyzvednutí v kanceláři školy od 18. 5. 2020.
V písemné podobě bude zasíláno pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Informace pro žáky 9. třídy – příprava na přijímací zkoušky
7.5.2020
 1. Příprava bude probíhat dvakrát týdně v úterý a ve čtvrtek od 10 do 12 hodin, tzn. dvě hodiny –          hodina českého jazyka, hodina matematiky.
 2. Začínáme v úterý 12. 5. 2020.
 3. Distanční vzdělávání bude stále pokračovat.
 4. Možnost obědů – studený oběd v krabičce /z naší jídelny/, cena stejná.
 5. Žáci si do školy přinesou: roušku a čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního  onemocnění /ke stažení zde (Velikost: 755.09 kB)/.

 

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 001/2020/ZŠ „ Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21 – oprava podlah v ZŠ“
28.4.2020

Text výzvy zde (Velikost: 623.62 kB)

NOVÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD
20.3.2020

Pro zápis do naší školy můžete využit celé období od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Možnosti podání přihlášky:
- datovou schránkou  - číslo datové schránky: ukww87e
- e-mailem (přiložte přihlášku a zápisový list, vyplněné a podepsané zákonným zástupcem dítěte naskenujte do  přílohy e-mailu)
- poštou.

K přihlášce přiložte kopie těchto dokladů: průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte,
u cizinců potvrzení o pobytu v ČR.
Škola Vám následně sdělí registrační číslo Vašeho dítěte.
Podobným způsobem postupujte se žádostí o zařazení dítěte do přípravné třídy, popřípadě se žádostí 
o odklad školní docházky (přiložte kopie doporučení PPP a lékaře).
Potřebné formuláře zde.

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých i nepřijatých dětí je stanoven na 15. 5. 2020. Seznam bude uveřejněn ve vývěsce školy a na webových stránkách.

K zápisu není potřeba chodit pro potvrzení trvalého bydliště na Úřad MČ Praha 2.

Informace pro žáky a jejich rodiče – úkoly k domácímu studiu
11.3.2020

Třídní učitelé 1. stupně a učitelé jednotlivých předmětů budou předávat učivo k samostudiu elektronicky, telefonicky, ve výjimečných případech osobně po domluvě s vyučujícím.

Zrušení pronájmů v době uzavření základní školy
11.3.2020

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních škol, rušíme tímto veškeré pronájmy pro děti i dospělé do odvolání. 
Děkujeme za pochopení.

Informace pro rodiče - Den otevřených dveří
11.3.2020

Z důvodu uzavření školy - epidemie koronaviru se ruší den otevřených dveří, který měl být dne 25.3.2020.

Jídelna v době uzavření školy není v provozu.
11.3.2020

Obědy jsou žákům automaticky odhlášeny.

Důležitá informace pro rodiče!!!
10.3.2020

Z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se z důvodu epidemie koronaviru od středy 11. 3. 2020 ruší výuka na všech základních školách do odvolání.
Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základních školách.

Situace se neustále mění, budeme se snažit Vás informovat.
Děkujeme za pochopení. 
Mgr. Iva Vlášková, ředitelka školy

 

Zápis do budoucích prvních tříd
13.2.2020

se koná ve středu 1. dubna a ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 14 hod. do 18 hod..
Více informací k zápisu najdete v sekci Pro žáky a rodiče.

Přijímáme děti do přípravné třídy. (více o přípravné třídě)

Den otevřených dveří
1.1.1970

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří, který se koná ve středu 25. března 2020.
Školu můžete navštívit v době od 8. hod. do 18. hod.
Po domluvě lze školu navštívit kdykoliv během celého školního roku.

Dočasné změny v provozu ŠD
10.12.2019

Od čtvrtka 12. 12. 2019 z důvodu rekonstrukce toalet v přízemí školy dojde k těmto změnám:
1. odd. – vych.B.Filipová   přemístěno do 3.patra – uč. 411 – 1.B
2. odd. – vych.J.Horová     přemístěno do 3. patra - uč. 404 – 2.tř.
Ranní a koncová družina  přemístěna do uč. přípravné třídy č. 310 ve 2. patře.
Prosím zvoňte na příslušná oddělení:
1.odd. – B.Filipová -  uč. 411
2.odd. – J.Horová   – uč. 404
3.odd. – L.Oušková – uč. 315
4.odd. – P.Hachová – uč. 310
Děkujeme za pochopení.

Schválený návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020-2022
12.11.2019

viz Dokumenty

"Poťouchlá sváča" - nabídka zdravých svačin do školy
6.9.2019

Využijte i v tomto školním roce možnost odebírat přímo ve škole čerstvě připravené svačiny.
www.potouchlasvaca.cz

 

Školní hřiště
20.8.2019

je v zimním období od listopadu do března pro veřejnost UZAVŘENO.

GDPR
25.5.2018

povinné údaje ke zpracování osobních údajů naleznete v sekci Pro rodiče - GDPR

 
 
Rozvrhy
Projekty

 

                                                         

 

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

GDPR

Autor: zsjm | Zobrazeno: 239x
Informace o zpracování osobních údajů Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s příslušnými předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů nebo regulujícími činnost základních škol. Rádi bychom Vás jako zákonného zástupce žáka navštěvujícího naše vzdělávací zařízení informovali o podrobnostech zpracování osobních údajů a o právech, která Vám v souvislosti s tím náleží.

 

1.        Identifikační a kontaktní údaje správce a DPO

1.1     Správce osobních údajů

Název subjektu:

Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21

IČO:

47610859

Adresa:

Jana Masaryka 400/21, 120 00  Praha 2

Telefonní číslo:

+420 222 515 187

ID datové schránky:

ukww87e

E-mailová adresa:

skola@zsjm.cz

Uvedený subjekt je správcem Vašich osobních údajů (dále jen „správce“).

1.2     Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro oblast ochrany osobních údajů byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):

Jméno a příjmení:

JUDr. Irena Princová

E-mailová adresa:

dpo@praha2.cz

Telefonní číslo:

+420 601 030 988

Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obracet s případnými dotazy či požadavky ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

2.        Rozsah zpracování – osobní údaje

Osobní údaje získáváme od žáků navštěvujících naše vzdělávací zařízení, resp. od jejich zákonných zástupců. V rámci naší činnosti zpracováváme zejména následující osobní údaje žáků:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, podpis),
 • další údaje o osobě (zejm. místo narození, státní občanství),
 • adresní údaje (adresa trvalého pobytu),
 • údaje související s výchovou a vzděláváním (zejm. škola, školní rok, třída, zachycení zahájení, průběhu, výsledků, hodnocení, ukončení vzdělávání, přehled hodin výuky, denní záznamy a účast žáka ve výuce, údaje o odkladu, uvolnění, odhlášení, přestupu, předchozím studiu, individuálním vzdělávání, výtvarná a písemná díla),
 • zdravotní údaje (zejm. zdravotní způsobilost, obtíže, stravovací omezení, alergie, způsob a výsledky testování OPL),
 • audiovizuální údaje (záznam pořízený kamerovým systémem, fotografie).

Osobní údaje zákonných zástupců žáků zpracováváme v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, podpis),
 • adresní údaje (adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností),
 • kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa),
 • audiovizuální údaje (záznam pořízený kamerovým systémem).

3.        Účely zpracování a právní tituly

 

Účel zpracování

Právní titul

Přijímání žáků, zajištění řádného průběhu výchovně-vzdělávacího procesu (vč. zájmového vzdělávání) a ukončování vzdělávání

Plnění právních povinností

Vedení dokumentace o žácích, vč. vedení záznamů v knize úrazů, třídních knihách a zápisových lístků na SŠ

Plnění právních povinností

Evidence doplňujících informací o žákovi pro potřeby optimalizace výuky, zpracování IVP apod.

Plnění právních povinností

Evidence docházky, výsledků a hodnocení průběhu vzdělávání v rámci plnění vzdělávacích záměrů, vč. provozu elektronické žákovské knížky

Plnění právních povinností

Zajištění plnění pravidel BOZP

Plnění právních povinností

Poskytování poradenských služeb

Plnění právních povinností

Úplata za činnost školní družiny a osvobození od ní

Plnění právní povinností

Uveřejňování informací o činnostech správce jako vzdělávací instituci

Veřejný zájem (prezentace služeb poskytovaných správcem, pozitivní ovlivnění postojů a jednání veřejnosti)

Zajištění řádného vyzvedávání dětí ze školského zařízení oprávněnou osobou

Veřejný zájem (předání žáka pouze do rukou osoby, která byla vyzvedáváním pověřena zákonným zástupcem žáka)

Zajištění účasti na sportovních a kulturně-vzdělávacích akcích (školních výletech, zájezdech, škol v přírodě, exkurzích, divadelních představeních atd.)

Veřejný zájem (zajištění řádného průběhu pořádané akce, zdraví a bezpečnosti) a plnění právních povinností

Ochrana majetku, života a zdraví osob v prostorech správce prostřednictvím kamerového systému

Oprávněný zájem (zajištění vysoké úrovně zabezpečení majetku správce, ochrana života a zdraví jednotlivců pohybujících se ve sledovaném prostoru, prevence, odhalování, prokazování a stihání trestněprávních činností)

 

Pokud je zde zmiňováno plnění právních povinností, pak se jedná o plnění povinností vyplývajících zejm. z těchto předpisů:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);
 • vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných;
 • vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání;
 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů;
 • vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních;
 • vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

4.        Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údajů mohou být kromě pověřených zaměstnanců správce předány dalším subjektům. Příjemcem osobních údajů mohou být zejména:

 • jiné výchovné a vzdělávací instituce;
 • organizátoři sportovních a kulturně-vzdělávacích akcí či poskytovatelé souvisejících služeb;
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky;
 • zřizovatel vzdělávacího zařízení;
 • Česká školní inspekce ČR;
 • pedagogicko-psychologické poradny a sociálně pedagogická centra;
 • zdravotní pojišťovny;
 • pracovníci BOZP;
 • orgán sociálně-právní ochrany dětí;
 • zařízení školních jídelen;
 • správci používaných informačních technologií;
 • orgány činné v trestním řízení (soudy, policejní orgány);
 • široká veřejnost v případě zveřejňovaných informací;
 • další orgány veřejné moci a kontrolní orgány dle platných právních předpisů.

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

5.        Doba uchování

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění právních povinností, budou uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (zejm. zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) nebo v souladu s nimi.

Pokud není doba uložení stanovena právními předpisy, dbáme na to, aby byly osobní údaje uchovávané pouze po nezbytně dlouhou dobu, tedy obvykle nejdéle po dobu docházky žáka do našeho vzdělávacího zařízení.

Osobní údaje zpracovávané za účelem „Ochrana majetku, života a zdraví osob v prostorech správce prostřednictvím kamerového systému“ jsou uloženy maximálně po dobu 10 dnů ode dne pořízení; následně dojde ke smazání kamerových záznamů a jejich nahrazení novými daty.

V případě konkrétních dotazů se prosím obraťte na správce, resp. DPO.

6.        Vaše práva

Dle GDPR Vám přísluší několik práv souvisejících s ochranou osobních údajů, která můžete v souladu s podmínkami vymezenými v GDPR uplatňovat.

6.1     Právo na přístup

Máte právo požadovat od nás potvrzení, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašeho dítěte či nikoliv. Pokud k jejich zpracování dochází, máte právo získat přístup ke svým osobním údajům nebo osobním údajům Vašeho dítěte a k dalším informacím souvisejícím s jejich zpracováním, jako jsou účely zpracování, příjemci osobních údajů, doba uchování, zdroje osobních údajů apod.

První kopie zpracovávaných osobních údajů Vám bude poskytnuta bezplatně. V případě žádostí o další kopie je správce oprávněn požadovat přiměřený poplatek odpovídající vzniklým administrativním nákladům.

6.2     Právo na opravu

Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů. Současně máte povinnost neprodleně hlásit všechny změny v údajích o Vás či Vašem dítěti.

6.3     Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, kromě případů, kdy nám v tom brání právní povinnosti nebo pokud jsou splněny jiné výjimky.

6.4     Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

 •          popíráte-li přesnost osobních údajů; zpracování osobních údajů je pak omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby mohla být přesnost osobních údajů ověřena;
 •          zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 •          osobní údaje již nejsou potřeba pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 •          vznášíte námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu; zpracování osobních údajů je pak omezeno, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad těmi Vašimi.

6.5     Právo vznést námitku

Právo vznést námitku proti zpracování je spojeno se zpracováním prováděným především na základě oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

6.6     Právo na přenositelnost

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které probíhá na základě uděleného souhlasu nebo uzavření smlouvy, máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, zašleme na Vaši žádost osobní údaje v daném formátu přímo jinému správci.

6.7     Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to způsobem, který bude minimálně stejně jednoduchý jako způsob jeho udělení (a současně umožní identifikaci podatele odvolání souhlasu). Svůj souhlas můžete odvolat ohledně všech nebo pouze některých osobních údajů nebo účelů zpracování. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv na zpracování učiněná před odvoláním tohoto souhlasu.

6.8     Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

7.        Způsob uplatnění práv

Uplatňovat svá práva související s ochranou osobních údajů můžete podáním žádosti adresované správci. Obsahem žádosti musí být vždy alespoň identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), adresní údaje a specifikace uplatňovaných práv.

Pro podání žádosti máte několik možností. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu třetích osob k Vašim osobním údajům nebo osobním údajům Vašeho dítěte, je každá z možností spojena s určitým způsobem ověření totožnosti. Žádost můžete podat následovně:

 •          datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů,
 •          prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem,
 •          ověřením totožnosti při osobním podání žádosti,
 •          listinná žádost s úředně ověřeným podpisem.

Veškeré úkony související s uplatněním Vašich práv jsou činěny bezplatně. Výjimkou mohou být případy, kdy lze žádosti vyhodnotit jako nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména z důvodu jejich opakovaného podání. V takové situaci jsme oprávněni požadovat přiměřený poplatek odpovídající vzniklým administrativním nákladům spojeným s provedením požadovaných úkonů, příp. můžeme odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

8.        Neposkytnutí osobních údajů

Obecně máte právo neposkytnout nám své osobní údaje nebo osobní údaje Vašeho dítěte. V rámci úkonů, které vykonáváme na základě zákona, však může být poskytnutí Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašeho dítěte zákonným požadavkem.

 

***

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem, přáním či podnětem souvisejícím se zpracováním osobních údajů. Spojit se s námi můžete pomocí kontaktů uvedených v úvodu.